InControl Enterprise Dynamics appoints new CEO for EMEA

InControl Enterprise Dynamics appoints new CEO for EMEA.

Woerden, January 31st 

Louis Schijve, the founder and owner of InControl Enterprise Dynamics, is stepping down as CEO of the company after a period of 34 years. The board of directors is pleased to announce the appointment of Geert-Jan van Nunen as the new CEO for the EMEA region. Geert-Jan is a seasoned manager with a proven track record of implementation and growth of software and platform technologies in the telecom and automotive industries.

Before joining InControl, Geert-Jan held various management positions. Understanding technology to accelerate business growth has been central to his career. Experienced with IoT, AI, platform technology, and integrated software systems. Previously he grew businesses from scratch to multimillion revenues. In his most recent role, he was responsible for the growth of a German AI technology scale-up.

geert-jan van nunen

Geert-Jan van Nunen. CEO InControl Enterprise Dynamics EMEA region.

His mission is growing InControl as a partner of choice for customers that use digital simulation and digital twins as tools to better plan and operate their core processes; and to establish InControl as the leading emulation and simulation software provider for large-scale and complex operations.

“We are happy to have Geert-Jan van Nunen as the new CEO for EMEA. He is a proven leader with the vision and experience to expand on the success that InControl has been building over the past 34 years and take the company into its next phase of growth and innovation.”

 –  Louis Schijve, Founder and Chairman of the board of directors  – 

About InControl Enterprise Dynamics

InControl Enterprise Dynamics is a global software company that provides simulation software and services for the safety and sustainability of critical infrastructures such as warehouses, manufacturing plants, logistics, airports, railroads, border control, public events, etc. By accurately simulating the flow of people and goods we enable our clients to better plan and optimize their core business processes making their business more efficient, robust, and safer. InControl’s Simulation Platform delivers customers essential insights to continuously improve and optimize complex infrastructures and physical business processes.

Find more information about our software here.

Related news articles

Enterprise Dynamics® 10.5 released!

Enterprise Dynamics® 10.5 released! Are you designing, validating, and optimizing your supply chain including specific issues related to manufacturing, (re-)allocation, and logistics? With simulation software
Read More

Software tool for development and planning of logistic nodes

Software tool for development and planning of logistic nodes So far layout planning and logistics simulation have been used separately for the development and planning
Read More

Simulation contributes to the future of Rail Transport

Simulation contributes to the future of Rail Transport

For over 30 years, InControl develops innovative customized railway-traffic simulators and is an expert in railway simulation. InControl’s simulation software platform enables the development of applications. One example is a high-performance railway application designed, built, and maintained by InControl for organizations responsible for rail infrastructures and passengers. It supports the decisions related to system (future) performances and the effects of innovations. At this moment rail organizations have to implement efficiency and security-related programs like ERTMS*, ATO*, or TMS* and passenger flows at public transport hubs in cities and metropole areas.

InControl’s Dutch railway simulator application called “FRISO” is developed for ProRail, the Dutch infrastructure company. It allows users to simulate and visualize large networks on a microscopic level including tracks, switches, signals, etc. The application supports users by automatic generation of a complete simulation model based on several databases. The benefits are valid data and information provisioning in a short timeframe. Visualization of the (sub)systems, insights into conflicting planning of rolling stock and staff, and multi-organizational and discipline staff training are part of the application services.

ERTMS affects the entire rail sector, so collaboration is a must. How does that work in practice? Last month, Joris Steneker, Team Manager Public Transport at InControl, and Dick Middelkoop, Program Manager ProRail Innovation, were invited by ERTMS Flash to discuss the long-lasting relationship. The original interview is in Dutch, for the English version please click here.

Source: Text Eveline Bets and foto Fokke Eenhoorn

Het ideale samenwerkingsmodel (geen simulatie, maar realiteit)
ERTMS raakt de hele spoorsector, dus samenwerken is een must. Hoe gaat dat in de praktijk?

Source: Fokke Eenhoorn

Hoe kennen jullie elkaar?
Dick
: “Als programmamanager Modelontwikkeling houd ik me bezig met de ontwikkeling van simulatiemodellen en optimalisatievraagstukken. ProRail heeft een lange geschiedenis in simulaties, maar onze software was niet goed ingericht op de steeds complexere ontwikkelingen. Toen we jaren geleden op zoek gingen naar een flexibeler systeem met meer mogelijkheden, kwamen we terecht bij een platform dat is ontwikkeld door InControl.”

Joris: “Ik kwam er later bij, in 2006 geloof ik, toen ik als teammanager Public Transport verantwoordelijk werd voor simulatiemodellen voor onder andere het spoor.”


Aan welke simulatie(s) werken jullie op dit moment?
Joris
: “Actueel is een groot project waarin we de ERTMS-gebruikersprocessen hebben nagebouwd in een simulator. Doel is het valideren van die processen, en betere communicatie tussen machinist en treindienstleider. De simulator bootst de treindienst na in een soort 3D-omgeving van het spoor.”

Dick: “Het gaat dus om testen of we het goed hebben uitgedacht, nog niet om het trainen van de mensen die ermee gaan werken. Dat komt later.”


Kunnen jullie het doel van de samenwerking omschrijven?
Dick
: “Ons doel is dat we op een efficiënte manier de toekomst van het spoor in beeld brengen en zo kunnen beleven, en dat we inzicht krijgen in die complexiteit.”

Joris: “Ja, dus gezamenlijk dingen beproeven en ontwikkelen. Dat is ook de kracht van simulatie. Een mooi voorbeeld is dat we na zo’n sessie van machinisten en treindienstleiders terugkregen: ‘Nou, dat ga ik in de praktijk nooit zo doen.’”

Dick: “Of omgekeerd: ‘Dit scenario is niet goed, kunnen we dat nog aanpassen?’ Dat vond ik een mooie les. Het werkt dus twee kanten op. Zo verbeteren we de praktijk.”

Joris: “En daar worden we heel blij van!”

Kom je ook knelpunten tegen en zo ja: hoe lossen jullie dit op?
Dick
: “Ja, mijn werk is een leuke, maar uitdagende puzzel. Dat vraagt om chemie in de samenwerking en gebruik maken van elkaars kwaliteiten.”

Joris: “ProRail stelt ons soms uitdagende vragen. Bijvoorbeeld: ontwikkel een wiskundig optimalisatie-algoritme voor Automatic Train Operation. Dan is het best spannend of we dat ook kunnen leveren.”

Dick: “Meestal leidt het tot goede resultaten. Of het valt nu nog niet in goede aarde, maar later wel. Dan zijn we onze tijd vooruit.”

Wat is er volgens jullie nodig voor goede samenwerking? En zie je dat terug bij elkaar?
Dick
: “Eerlijkheid, duidelijkheid, een open houding, doen wat je zegt.”

Joris: “Ja, Dick is inderdaad open en duidelijk. Er is daarnaast ruimte voor creativiteit, dat vind ik ook belangrijk.”

Dick: “Joris doet wat hij belooft. En hij verrast mij niet alleen met zijn diepgaande inhoudelijke kennis, maar kan ook uitleggen dat niet alles wat ik wil als opdrachtgever relevant is.”

Joris: “Dick heeft ook veel kennis en stelt kritische vragen. En hij kan mensen overtuigen. Ik vind Dick wel een echte ambassadeur. Het leukste is als we samen aan anderen enthousiast vertellen wat we doen!”

Tot slot: kunnen jullie samen door 1 deur? Waarom?
Dick
: “Zeker. Omdat we niet bang zijn een beetje in te schikken als die deur, laten we zeggen, wat smal zou zijn.”

Joris: “Dan proberen we die deur breder te maken.”

Dick: “Zodat er nog meer mensen mee kunnen lopen.”

English version:

The ideal collaboration model (not simulation, but reality)
ERTMS affects the entire rail sector, so collaboration is a must. How does that work in practice?

Source: Fokke Eenhoorn

How do you know each other?
Dick
: “As a Model Development program manager, I am involved in the development of simulation models and optimization issues. ProRail has a long history in simulations, but our software was not well equipped for the increasingly complex developments. Years ago, when we were looking for a more flexible system with more options, we ended up with a platform developed by InControl.”

Joris: “I joined later, in 2006 I believe, when I became responsible for simulation models for rail, among other things, as team manager Public Transport.”

Which simulation(s) are you currently working on?
Joris: “Currently we are involved in a major project in which we have recreated the ERTMS user processes in a simulator. The aim is to validate those processes and improve communication between the train driver and train traffic controller. The simulator simulates the train service in a kind of 3D environment in which the railway system is modelled.”

Dick: “It is therefore about testing whether we have thought it through properly, not yet about training the people who will work with it. That will come later.”

Can you describe the purpose of the collaboration?
Dick
: “Our goal is to visualize and experience the future of rail in an efficient way, and to gain insight into that complexity.”

Joris: “Yes, so testing and developing things together. That is also the power of simulation. A good example is that after such a session we received feedback from drivers and train controllers: ‘Well, I will never do that in practice.'”

Dick: “Or vice versa: ‘This scenario is not good; can we still adjust it?’ I thought that was a good lesson. So, it works both ways. This is how we improve practice.”

Joris: “And that makes us very happy!”

Do you also encounter bottlenecks and if so: how do you solve them?
Dick: “Yes, my work is a fun, but challenging puzzle. That requires chemistry in the collaboration and making use of each other’s qualities.”

Joris: “ProRail sometimes asks us challenging questions. For example: develop a mathematical optimization algorithm for Automatic Train Operation. Then it is quite exciting whether we can also deliver that.”

Dick: “It usually leads to good results. Or it may not be well received now, but it will later. Then we are ahead of our time.”

What do you think is necessary for good cooperation? And do you see that back together?
Dick
: “Honesty, clarity, an open attitude, do what you say.”

Joris: “Yes, Dick is indeed open and clear. There is also room for creativity, which is also important to me.”

Dick: “Joris does what he promises. And he not only surprises me with his in-depth substantive knowledge but can also explain that not everything I want as a client is relevant.”

Joris: “Dick also has a lot of knowledge and asks critical questions. And he can convince people. I think Dick is a real ambassador. The best part is when we enthusiastically tell others about what we do!”

Finally: Are you both on good terms with each other? Why?
Dick
: “Certainly, because neither of us is afraid to compromise a little if necessary.”

Joris: “Then we try to create more space for each other.”

Dick: “So that in the end more people can join us and benefit from our efforts.”

Abbreviations:
* ERTMS: European Rail Traffic Management System
* ATO: Automatic Train Operation
* TMS: Traffic Management System

Are you interested in the contribution of our Simulation Software in the Rail Transportation Industry? Contact us, we are happy to tell you more about our expertise and experience.

Related news articles

Enterprise Dynamics® 10.5 released!

Enterprise Dynamics® 10.5 released! Are you designing, validating, and optimizing your supply chain including specific issues related to manufacturing, (re-)allocation, and logistics? With simulation software
Read More

Software tool for development and planning of logistic nodes

Software tool for development and planning of logistic nodes So far layout planning and logistics simulation have been used separately for the development and planning
Read More

20th edition of ASIM dedicated conference “Simulation in Production and Logistics”

20th edition of ASIM dedicated conference “Simulation in Production and Logistics"

Every two years, the largest European Simulation conference for production and logistics is organized by ASIM (the Association Simulation in German-speaking countries: “Arbeitsgemeinschaft Simulation im deutschsprachigen Raum”). During this conference innovations, trends, developments, scientific work, and interesting industry applications are presented. This year the conference takes place at the Technische Universität Ilmenau in Germany from the 13th until the 15th of September.

In addition to the traditional topics of the conference, this year’s theme is simulation applications to design and evaluate sustainable production and logistics systems. The topics of the conference range from discrete-event simulation, which is traditionally the focus of the conference, to hybrid methods and the combination with machine learning.

The conference program contains workshops and tutorials, an evening event, and an exhibition with software vendors and service providers from the simulation industry. The program enables opportunities for visitors to gain more knowledge about trending simulation topics, service offerings and feedback on all your questions.

Award Ceremony 2021: Christina Gschwendtner accepting here price virtually 

Call for papers

Additionally, during the conference the Simulation Working Group of ASIM will honor two outstanding theses (Master/Bachelor/Dissertation) in the field of event-discrete simulation in production and logistics. The prize of €1,000 each is awarded every two years and is sponsored by InControl, SimPlan, and Siemens. The thesis can be submitted until the 30th of April by the responsible academic supervisor or by a member of the ASIM working group (“ASIM-Fachgruppe”). Find all the information about the submission here.  

As an active ASIM-member and sponsor InControl will be present at the conference, and we are happy to meet you at the Technische Universität Ilmenau in Germany from the 13th until the 15th of September.

For more information about the conference program, visit the ASIM website.

For more information about the ASIM sponsors please visit:

Related news articles

Enterprise Dynamics® 10.5 released!

Enterprise Dynamics® 10.5 released! Are you designing, validating, and optimizing your supply chain including specific issues related to manufacturing, (re-)allocation, and logistics? With simulation software
Read More

Software tool for development and planning of logistic nodes

Software tool for development and planning of logistic nodes So far layout planning and logistics simulation have been used separately for the development and planning
Read More

Simulation Engineer – Public Transport

Simulation Engineer Public Transport

Laat jij je graag uitdagen door klantvragen met een maatschappelijke relevantie? Wil je bijdragen aan de vraagstukken van grootstedelijke gebieden en een beter openbaar vervoer? Ben je in staat deze verantwoordelijkheid te koppelen aan de ontwikkeling van complexe algoritmiek en simulaties?

Dan willen wij jou graag in ons team!

Dit ga je doen

InControl is op zoek naar een Simulation Software Engineer in het Team Public Transport. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve simulatie toepassingen voor onze klanten in het publieke domein, van concept tot en met de implementatie. Je werkt hierbij aan het afbakenen van de klantvraag, tot het bouwen en draaien van een simulatiemodel. De klanten, zoals overheidsinstanties, vervoerders en infrabeheerders, gebruiken de simulaties om de “customer journey” prettiger en de logistieke processen op en rond het spoor efficiënter en veiliger te laten verlopen.

Zinvol werk dus, dat ook technisch en conceptueel uitdagend is en tezamen met professionele collega’s gedaan wordt in een inspirerende (inter)nationale omgeving.

Dit is wie wij zoeken

Het huidige team Simulatie Software Engineers bestaat uit mensen die hun passie voor techniek en softwareontwikkeling combineren met een oprechte interesse in het Openbaar Vervoer. We willen graag met je kennismaken als je:

 • beschikt over een afgeronde Academische technische opleiding (bijv. wiskunde, informatica, operations research, kunstmatige intelligentie, of equivalent);
 • ervaring en affiniteit hebt met software ontwikkeling, waarbij kennis van de gebruikte development stack uiteraard van groot belang is (C++, C#, MS SQL, Visual Studio, etc.);
 • voldoening haalt uit het oplossen van complexe (wiskundige/logistieke) puzzels en het ontwikkelen van (simulatie) softwaretoepassingen;
 • bij voorkeur al kennis opgedaan hebt van discrete event simulatie;
 • beschikt over communicatieve vaardigheden in het Nederlands (level C1 language proficiency) en Engels;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebt;

We realiseren ons dat we veel van je vragen, maar hebben je ook veel te bieden!

What's in if for you?

Bij InControl bieden we jou een inspirerende en dynamische werkomgeving. Je zult samenwerken met een hooggekwalificeerd en professioneel team, waarbij je nauw samenwerkt met klantspecialisten om de meest geschikte simulaties te leveren. We zijn volledig betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Digital Twins/Industry 4.0/IoT/AI. Onze organisatie is professioneel en relatief klein, waardoor jij echt je stempel kunt drukken en een tastbaar verschil kunt maken. We zijn ambitieus en hebben een duidelijke strategie met groeidoelstellingen voor ogen. Daarnaast bieden we marktleidende softwareproducten, en er staat nog veel meer innovatie op de planning.

Maar dat is nog niet alles. Bij InControl bieden we ook:

 • Mogelijkheden voor professionele en persoonlijke groei met ons Persoonlijke Ontwikkelingsplan;
 • Korte communicatielijnen met collega’s, zakelijke partners en eindgebruikers, waardoor je werk dynamisch en interactief is;
 • Een fulltime dienstverband (40 uur) met een competitief salaris. We staan ook open voor parttime mogelijkheden en bespreken dit graag;
 • Een premievrij pensioen met mogelijkheid tot bijsparen;
 • 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband, met mogelijkheid tot opbouw naar 27 vakantiedagen;
 • Reiskostenvergoeding;
 • Flexibele werktijden voor een optimale balans tussen werk en privéleven;
 • Mogelijkheid om hybride te werken;
 • Een fijne werkplek in ons kantoor in Woerden;
 • Een actieve personeelsvereniging die leuke activiteiten voor collega’s organiseert;

Bij InControl zijn we niet alleen gericht op jouw professionele groei, maar ook op een positieve en plezierige werkomgeving. We streven ernaar om een teamgevoel en een gezonde werk-privébalans te bevorderen, terwijl we samenwerken aan innovatieve oplossingen binnen ons vakgebied.

Hier ga je werken

InControl Enterprise Dynamics is al 30 jaar een toonaangevende ontwikkelaar van simulatie software. Ons softwareplatform wordt wereldwijd gebruikt voor analyse en optimalisatie van infrastructuren, industriële processen en crowd management.

Onze klanten gebruiken onze software voor het testen, plannen en besturen van grootschalige systemen en infrastructuren, zoals bagagesystemen, containerterminals, treinstations, assemblagelijnen, sportstadions en grootschalige evenementen.

‘Our mission is to contribute to a safe and sustainable planet’

InControl is een bedrijf dat sterk gelooft in groei en biedt haar medewerkers ruimte voor ontwikkeling. Als medewerker maak je deel uit van een groeiend, internationaal bedrijf waar ruimte is voor eigen inbreng en ideeën. Het betreft een fulltime dienstverband op ons hoofdkantoor in Woerden.

Werken bij InControl doe je in een prettige werksfeer met leuke collega’s waar persoonlijke groei hoog in het vaandel staat.

Meer weten en solliciteren?

Ben je toe aan een nieuwe stap in je carrière en spreekt de bovenstaande functie je aan? Dan nodigen we je graag uit om bij ons te solliciteren.

Stuur een compacte brief met CV naar Monja Bonekamp: jobs@incontrolsim.com.

Meer informatie? Bel: 030 670 40 15.

 

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.